top of page
MÅLEN I VÅRA
FÖRESKOLEKLASSER

 

Hur ska vi nå målen?

 

 • Träna den språkliga medvetenheten genom att ge barnen verktyg till en god språklig kommunikation. Förberedande läs- och skrivinlärning genom språklekar, rim & ramsor.

 

 • Träna det matematiska tänkandet genom att prata och leka matematik. Genom praktisk matematik som finns naturligt i barnens vardag.

 

 • Träna det logiska tänkandet &få tilltro till sitt eget tänkande.

 

 • Träna den sociala och emotionella kompetensen genom att träna barnen i att samarbeta, ta ansvar, handskas med grupptryck och att förstå och hantera sina egna och andras känslor. Så att barnen är rustade och kan känna att de behärskar och är trygga i olika situationer och i mötet med andra människor. Vi använder alla sammanhang och närmiljön som lärmiljö, tex rolleken, skollunchen, rasten.

 

 • Skapa metoder för konflikthantering.

plugga.jpg

 • Medveten rörelseträning - Träna grovmotorik, finmotorik och koordination genom idrott, lek och rörelse såväl utomhus i skogen och på skolgården som inomhus på samlingen och i idrottshallen.

 

 • Teknik på en grundläggande, rolig och spännande nivå.

 

 • Skapande löper som en röd tråd genom allt vi sysslar med i förskoleklassen. Bild, slöjd, drama, rytmik, sång och musik.

 

 • Utomhuspedagogik - Naturen och utevistelsen är en viktig del i verksamheten och varje vecka året runt ger vi oss ut särskilt för att besöka skogen, stranden eller ängen för att utforska, upptäcka, leka och lära. Här väcks miljömedvetenhet och barnens tankar om den ekologiska processen tas till vara.

 

 • Fri lek innebär både avkoppling och träning för barnen.

 • Genom den fria leken lär sig barnen att uppfatta och tyda leksignaler samt de sociala spelreglerna (samarbete, turtagande och ömsesidighet). Genom leken bearbetar också barnen ofta upplevda händelser.

MER KRING VÅR FÖRSKOLA

bottom of page