top of page
gummiband.jpg

FRITIDSHEMMET

Fritids - Välkommen

Eken 

LÄR KÄNNA OSS MER

OM fritids
OM OSS

 

Vi vill att varje barn ska få uppleva en trygg vistelse på fritidshemmet. Verksamheten ska vara stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att leka & lära. Aktiviteterna utgår från barnens intressen och erfarenheter och anpassas till deras olika livsvillkor

och förutsättningar.

 

Vårt uppdrag är att förena omsorg och pedagogik till att stödja barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

HUR VI ARBETAR
standing-23.png
standing-24.png
standing-15.png

 

Vi erbjuder ett varierande innehåll med olika, både fria och planerade, inslag av lek, fysisk aktivitet, skapande verksamhet som drama, dans, bild och form samt upptäcktsfärder i omvärlden i form av studiebesök och utflykter.

 

Vår verksamhet bygger på att barns socialisation och utveckling sker i grupp. Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra barn och vuxna.

Vi erbjuder lagom stora barngrupper och bra

personaltäthet. Barngruppens storlek möjliggör ett gruppinriktat arbetssätt som tillgodoser både det enskilda barnets och gruppens behov och främjar ett positivt samspel i gruppen. Andra positiva effekter är mindre stress och låg ljudnivå. Det är lättare att ha kontakt med barnen och överblicka relationer samt att skapa rutiner som förebygger olycksrisker i barnens fysiska miljö såväl ute som inne.

 

På vårt fritidshem får barnen möjlighet att utveckla demokratiskt tänkande genom att på olika sätt få uttrycka tankar och åsikter och kunna påverka fritidshemmets innehåll i samlingar, planeringar, möten och utvärderingar. Vi vill ha ett nära samarbete med hemmet och föra kontinuerliga samtal om barnets trivsel,l ärande & utveckling.

Stenbackeskolans fritidshem är samordnat med skolan när det gäller personal, lokaler och till viss del den pedagogiska verksamheten.

Ett par gånger per läsår är fritidshemmet stängt för fortbildning och pedagogisk verksamhetsplanering. Våra öppettider anpassas till föräldrarnas arbete eller studier.

ARBETET fritids
Tjej som bakar.jpg

BLANKETTER

TILL FRITIDS

bottom of page