top of page
ARBETSSÄTT
FÖR KULTURINRIKTAD
FÖRSKOLA

Vi vill utveckla barnens eget kulturskapande, att överföra ett kulturarv -värden, traditioner, historia, språk och kunskaper -från en generation till nästa. Att ge barnet en medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kulturer. Barnen får möjlighet att utveckla sin kulturella identitet genom utforskande arbets- och uttryckssätt som sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift.

 

Barnen får möta

  

Att förskolan är en mötesplats mellan olika generationer och kulturer.

Att de får utveckla sitt kreativa språk. Utvecklingen sker genom estetik och att barnen får möjlighet att reflektera och söka nya lösningar på problem, både matematiska och tekniska. 

Dans, rörelse, drama och musik som en naturlig del i vardagen.

Vi kommer samarbeta med musiker som kommer och ger barnen möjlighet att pröva instrument. 

Scenisk träning, som ytterligare ett uttrycksätt för kulturinriktningen. Vi vill på ett lekfullt sätt träna barnen att våga tala för sig inför framtida skolgång och yrkesliv. 

Sinnliga och praktiska erfarenheter av naturupplevelser, odling och trädgårdsskötsel. 

arbete-i-forskolan.jpg

Hur fungerar en kristen förskola?

 

Barnen möts av personal från olika kristna församlingar, med samma värderingar om allas lika och oersättliga värde. Morgonsamlingar, bordsbön, firandet av kristna högtider är en naturlig del av barnens vardag. Dessa inslag i utbildningen informerar vi gärna mer om och vårdnadshavare är alltid välkomna att delta för att själva kunna samtala med barnen om vad som händer i deras vardag. För oss är det självklart att det är ett föräldrauppdrag att ge barn en livsåskådning, inte ett förskoleuppdrag. Förskolan är naturligtvis öppen för alla oavsett trostillhörighet.

Värdegrundsinriktad förskola,

vad är det?

Förskolan är det första utbildningssteget i det livslånga lärandet. Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande genom en förskola baserad på kristen värdegrund där omsorg, fostran, lärande och miljö bildar en helhet tillsammans med en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla som deltar. 

 

Stenbackeskolans förskola bedrivs enligt skollagens (2010:800) och Läroplan för förskolans (98 rev) nationella mål och intentioner.

Vårt arbete skall också präglas av barnkonventionens anda.

En förskola som låter det vardagliga arbetet, omsorgsituationer och pedagogik vara inriktat på att forma barn till empatiska och ansvarskännande individer. 

Barnsyn och förhållningssätt:

  • Barn behöver ett öppet och jämlikt klimat där varje barn får uppleva sitt och andras unika värde. 

  • Barn är rika, kompetenta och kreativa.

  • Barn skall mötas av respekt. Vi vill möta dem där de är i sin utveckling och förståelse av omvärlden.

  • Barn skall vara delaktiga. De ska ha inflytande och kunna påverka förskolans verksamhet och dess innehåll. 

  • Barn skall få leka. Vi skapar utrymme för lek och låter leken och glädjen prägla verksamheten i förskolan.

MER KRING VÅR FÖRSKOLA

bottom of page