Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform som stimulerar barns utveckling och lärande, samt ligger till grund för den fortsatta skolgången.

Förskoleklassen är verksamheten där två kulturer möts; grundskolans och förskolans. Lek, skapande, temainriktade arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står i centrum för den pedagogik som tillämpas i förskoleklassen, på samma sätt som i förskolan.
 

Förskoleklassens övergripande mål

Trygga barn – som vågar säga vad de tycker och tänker.

Empatiska barn – som kan sätta sig in i hur andra känner och tänker.

Hjälpsamma barn – som gärna ställer upp när en kompis eller vuxen behöver hjälp.

Självständiga barn – som tror på sig själva och står för sina åsikter.

Nyfikna barn – som känner glädje och lust att pröva och lära sig nya saker.

Ödmjuka barn – som ser till sin kompis och vän i första hand.

Friska barn – som gillar att vistas utomhus där naturen bjuder på oanade möjligheter.

Lekfulla barn – som ges tid och utrymme för rörelse och spontan lek

Avslappnade barn – som ges tillfällen och möjlighet till välbefinnande och inre harmoni

Förstådda barn – varje barn bemöts utifrån sina unika förutsättningar.

Växande barn – varje barn får utvecklas på sitt sätt och i sin takt

Hur skall vi nå målen?

Träna den språkliga medvetenheten genom att ge barnen verktyg till en god språklig kommunikation. Förberedande läs- och skrivinlärning genom språklekar, rim & ramsor.

Träna det matematiska tänkandet genom att prata och leka matematik. Genom praktisk matematik som finns naturligt i barnens vardag.

 

Träna det logiska tänkandet och få tilltro till sitt eget tänkande.

 

Träna den sociala och emotionella kompetensen genom att träna barnen i att samarbeta, ta ansvar, handskas med grupptryck och att förstå och hantera sina egna och andras känslor. Så att barnen är rustade och kan känna att de behärskar och är trygga i olika situationer och i mötet med andra människor. Vi använder alla sammanhang och närmiljön som lärmiljö, tex rolleken, skollunchen, rasten.

 

Skapa metoder för konflikthantering.

 

Medveten rörelseträning - Träna grovmotorik, finmotorik och koordination genom idrott, lek och rörelse såväl utomhus i skogen och på skolgården som inomhus på samlingen och i idrottshallen.

 

Teknik på en grundläggande, rolig och spännande nivå.

 

Skapande löper som en röd tråd genom allt vi sysslar med i förskoleklassen. Bild, slöjd, drama, rytmik, sång och musik.

 

Utomhuspedagogik - Naturen och utevistelsen är en viktig del i verksamheten och varje vecka året runt ger vi oss ut särskilt för att besöka skogen, stranden eller ängen för att utforska, upptäcka, leka och lära. Här väcks miljömedvetenhet och barnens tankar om den ekologiska processen tas till vara.

 

Fri lek innebär både avkoppling och träning för barnen. Genom den fria leken lär sig barnen att uppfatta och tyda leksignaler samt de sociala spelreglerna (samarbete, turtagande och ömsesidighet). Genom leken bearbetar också barnen ofta upplevda händelser.